รวมหลักสูตร อ.ทิพอาภา

วิทยากรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน

หลักสูตร HACCP REQUIREMENTS : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT REV.5

หลักสูตร HACCP REQUIREMENTS : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT REV.5

June 16 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL อย่างมืออาชีพ (PROFESSIONAL MICROSOFT EXCEL)

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL อย่างมืออาชีพ (PROFESSIONAL MICROSOFT EXCEL)

June 20 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP REVISION 5

June 20 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การเขียน FLOW CHART ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

June 21 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

June 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ADOBE ACROBAT PRO ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (EFORM) และวิเคราะห์ข้อมูล

June 30 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING

July 14 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

ความเชี่ยวชาญ

ขอกำหนดระบบมาตรฐาน การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน และการควบคุมเอกสาร
ในระบบมาตรฐาน (Internal Document Control) ในระบบ
– ISO 9001
– ISO 14001
– ISO 45001
– ISO 22001
– มอก. 22300
– ISO 20121
– GMP&HACCP /GHP&HACCP

 • การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR System)

 • ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน มรท. 8001: 2553 และ

 • การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานแรงงานไทย

 • จิตสำนึกการลดต้นทุน (Cost Reduction Awareness)

 • จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)

 • จิตสำนึก ของลดของเสีย ในสายการผลิต (Waste Reduction Awareness)

 • เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีคุณภาพ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ

 • กิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อเพิ่มผลผลิต

 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

 • การตรวจกิจกรรม 5ส (5S Audit)

 • การจัดทำเอกสารในระบบ 5ส ภาคปฏิบัติ

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพการอบรม อ.ทิพอาภา

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.